Normstelling blauw

Een drietal handelsfirma’s diende op 7 december bij de vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK een verzoek in voor aanpassing van de normen voor ‘blauw’. Nader onderzoek wees uit dat er onvoldoende draagvlak is voor dit voorstel. De indieners hebben hun voorstel op 14 december ingetrokken. Betrokkenen vinden het beter om eerst de discussie…

Nacontrole pootaardappelen – alle onderzoeken uitgevoerd

De nacontrole-onderzoeken op pootaardappelen zijn afgerond. De NAK heeft in totaal nu 3,9 miljoen knollen onderzocht. Klik op de grafiek voor een vergroting.     Het voorlopige verlagingspercentage is op dit moment 7,8%. De resultaten van heronderzoeken kunnen dit cijfer nog beïnvloeden. De NAK verwacht deze onderzoeken voor het einde van het jaar afgerond te…

NAK-plus

De discussie rond groeischeuren is voor de NAK aanleiding voor een versnelde uitwerking van een NAK-plus systeem. Hiermee kan de sector flexibeler inspelen op calamiteiten, zoals groeischeuren of rooibeschadigingen. In een NAK-plus systeem zijn de minimum NAK-normen de basis. Dat kunnen lagere normen zijn dan de huidige, bijvoorbeeld voor cosmetische aspecten (zoals groeischeuren, groen, inwendige…

Aanpassing norm groeischeuren klasse B

De vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK besloot op 7 december de norm voor groeischeuren voor de klasse B te versoepelen. Voor deze klasse geldt vanaf dit moment 1,5 cm als maximale diepte van een groeischeur (dat was 0,5 cm). Ook pootgoed van hogere klassen kan op deze norm worden afgezet, maar dan als…

Besluit wijzigingsvoorstellen zaaizaden

De vaste commissie zaaizaden nam de volgende besluiten over de wijzigingsvoorstellen. Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking (indiener Plantum)Voor groenvoedergewassen blijft de mogelijkheid van het werken met gedeponeerde codes voor mengsels, waarbij de vermelding van de samenstelling niet verplicht is, bestaan. Voor mengsels van rassen van maïs moet, evenals voor…

Groeischeuren

De vaste commissie besprak op 23 november een voorstel van de verwerkende industrie voor aanpassing van de norm voor groeischeuren. Het voorstel moet een oplossing bieden voor de tekort situatie van pootgoed voor frites rassen en het risico van een illegaal circuit verkleinen. De vaste commissie neemt op 7 december een definitief besluit, na raadpleging…

Speerpunten Erwinia

De vaste commissie pootaardappelen stelde op 23 november de volgende speerpunten vast voor verdere uitwerking met sector. In aanstaande telersvergaderingen krijgen deze onderwerpen ruime aandacht. Risicogericht keuren op basis van de latentie toets laten we los. In plaats daarvan gaan we ‘laag risico’ percelen minder vaak keuren. We laten de nul-norm voor Erwinia in de…

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium. “Een mooi visitekaartje van de NAK als kenniscentrum en uitvoerder van het Nederlandse AM-beleid,” aldus Eric Casteleijn, directeur NAK. Tijdens dit symposium stonden kennis en de innovatieve ontwikkelingen van de NAK betreffende het nematodenonderzoek centraal. Sprekers van de WUR, Aeres Hogeschool en Irmato belichtten actuele onderwerpen én…