De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Wij voeren wettelijke keuringen uit in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onze gespecialiseerde keurmeesters verrichten tijdens het seizoen alle keuringen die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken.

Proef- en controlebedrijf

Nabij de hoofdvestiging in Emmeloord is het Proef- en controlebedrijf van de NAK gevestigd. Op het Proef- en controlebedrijf worden de meest uiteenlopende proefveldonderzoeken aan landbouwgewassen uitgevoerd. Het Proef- en controlebedrijf beschikt over 106 ha vruchtbare kleigrond met bijhorende gebouwen, machines en 150 m2 verwarmde kas. De grond is door de optimale onderzoeksmatige condities uitermate geschikt voor de aanleg van proef- en controlevelden.

Voor- en nacontrolevelden

Bij de keuringsvelden wordt onderscheid gemaakt in de voorcontrole- en nacontrolevelden. Doel van de voorcontrole is de instandhouding van bestaande rassen te controleren. Bestaande rassen worden hierbij beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid voordat partijen zaaizaad en pootgoed in het handelsverkeer worden gebracht. Nacontrolevelden geven inzicht in de wijze van uitvoering van de keuring (uniformiteitsbewaking).

Onderzoek nieuwe rassen

Op het Proef- en Controlebedrijf worden nieuwe rassen van akkerbouwgewassen onderzocht. Deze nieuwe rassen worden beoordeeld op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. We spreken hier over het kwekersrechtonderzoek (RKO). Om vast te stellen of nieuwe rassen voldoende cultuur- en gebruikswaarde hebben om deel te nemen aan het handelsverkeer, worden waarderingscijfers aan rassen toegekend voor eigenschappen als opbrengst en resistentie. Het zogenaamde Cultuur- en gebruikswaardenonderzoek (CGO).

Trainingsvelden

Trainingsvelden worden o.a. gebruikt voor de aardappelselectiecursus, instructie voor de buitendienstmedewerkers (uniformiteitsbewaking in veldkeuring) en internationale opleidingen. Twee commerciële kweekbedrijven hebben kweekvelden aangelegd op het Proef- en Controlebedrijf. Jaarlijks worden er voor diverse bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld gewasbescherming proefvelden aangelegd.

Laboratorium

De NAK heeft een laboratorium waar ze testen uit kan voeren voor haar keuringswerk. De verschillende typen labs zijn:

Laboratorium voor aardappeltoetsing

Voor het testen van aardappelpootgoed op de aanwezigheid van virussen, en bepaalde bacteriën en nematoden, maakt de NAK gebruik van een moleculaire laboratorium Dit laboratorium voldoet aan alle eisen om met quarantaine ziekten te mogen werken (BPL-II niveau). Binnen dit laboratorium kan aan hetzelfde monster van aardappelknollen verschillende pathogenen worden getoetst. Dit zorgt voor lagere kosten en een snellere uitslag. Het laboratorium is ingericht om in de maanden september tot december grote aantallen monsters te kunnen verwerken.

Naast de moleculaire technieken gebruiken we ook Immunofluorescentie (IF) om de bruinrot en ringrot bacteriën in aardappelen aan te tonen. De NAK werkt hiervoor op basis van protocollen van de NVWA en is voor deze toetsing ISO 17025 geaccrediteerd. De NAK heeft ook een microbiologisch laboratorium om met levende bacteriën te kunnen werken.

Voor virustoetsingen aan het blad beschikt de NAK over een goed uitgerust ELISA (Enzyme Linkged Immuno Sorbent Assay).

Laboratorium voor grondtoetsing

De NAK heeft een laboratorium dat optimaal is ingericht voor het detecteren van AM-cysten in de grond. De monsters worden hiervoor automatisch opgespoeld, waarna analisten ze beoordelen. Bij de aanwezigheid van cysten met levende nematoden, wordt het soort bepaald door het moleculaire laboratorium. Het grond-toetsingslab voldoet aan de eisen om quarantaine nematoden te mogen werken (BPL-I).

Laboratorium voor zaaizaadonderzoeken

De NAK beschikt over de laboratoria om van zaaizaadmonsters verschillende kwaliteitskenmerken te bepalen, zoals bijvoorbeeld het vochtpercentage, kiemkracht en zuiverheid. De NAK is voor verschillende monsternames en onderzoeken door de ISTA geaccrediteerd.